Support Staff

Beehler, Jennifer jbeehler@uoguelph.ca Administrative Secretary 519-824-4120 ext. 56720 Hutt 118
Bonnycastle, Adam abonnyca@uoguelph.ca GIS Specialist 519-824-4120 ext. 53097 Hutt 231A
Grieve, Nance ngrieve@uoguelph.ca Graduate Program Assisstant 519 824-4120 ext. 56721 Hutt 123a
Hart, Carol chart@uoguelph.ca Undergraduate Secretary 519-824-4120 ext. 56719 Hutt 119
McLaren, (Sandy) Alexander almclare@uoguelph.ca Technician 519-824-4120 ext. 58191 Hutt 006
Puddister, Marie mpuddist@uoguelph.ca Cartographer and Webmaster 519-824-4120 ext. 52175 Hutt 239
Sooriyabandara, Gihan gsooriya@uoguelph.ca Computing Coordinator 519-824-4120 ext. 53018 Hutt 231